PLASTIC TO OIL TECHNOLOGY

GŁÓWNYM PROFILEM DZIAŁALNOŚCI FIRMY ECO OIL SP Z O.O. SĄ INWESTYCJE W NOWE TECHNOLOGIE EKOLOGICZNE. NASZYM KLIENTOM OFERUJEMY DWIE UNIKALNE W SKALI ŚWIATOWEJ INSTALACJE (THE CATALYTIC PROCESSING PLANT) DO KATALITYCZNEGO PRZEROBU ODPADÓW – ECO OIL PLASTIC TO OIL TECHNOLOGY ORAZ RUBBER TO FUEL TECHNOLOGY.

recyclin_icon2-02

O FIRMIE

WITAMY W ECO OIL SP. Z O.O.
ECO OIL SP. Z O.O. NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPAEKOPARK SP. Z O.O., KTÓRA SPECJALIZUJE SIĘ W REALIZACJI PROJEKTÓW ZWIĄZANYCH Z PRODUKCJĄ ENERGII ODNAWIALNEJ. W RAMACH SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI GRUPA EKO PARK ZAJMUJE SIĘ KOMPLEKSOWYM PRZYGOTOWYWANIEM ORAZ REALIZACJĄ PROJEKTÓW ZARÓWNO ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNYCH, JAK I FARM WIATROWYCH.STRATEGICZNYM CELEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ECO OIL JEST ROZWÓJ TECHNOLOGII EKOLOGICZNYCH ORAZ PRODUKCJA INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW SZTUCZNYCH NA KOMPONENTY PALIW PŁYNNYCH.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY,

PLASTIC TO OIL TECH

recyclin_icon2-02

Technologia – Plastic to Oil Technology® została stworzona na skutek rosnącego problemu zanieczyszczenia środowiska odpadami plastikowymi, które do tej pory nie znalalazły zastosowania w procesie recyklingu.

recyclin_icon2-02

Dzięki ECO OIL – Plastic to Oil Technology® jesteśmy w stanie w ekologiczny i ekonomiczny dla inwestora sposób przetworzyć odpady plastikowe na komponenty paliw płynnych oraz z powodzeniem oferować produkt końcowy na rynku paliw.

recyclin_icon2-02

Podstawowa Instalacja do recyklingu metodą katalitycznego przetwarzania odpadów plastikowych na komponenty paliw płynnych (dwa reaktory) przetwarza 6 000 ton wsadu uzyskując ok. 3 mln. litrów oleju opałowego rocznie.

SUROWCAMI DO TEGO PROCESU SĄ GŁÓWNIE POLIOLEFINY, TAKIE JAK: POLIETYLEN (PE) I POLIPROPYLEN (PP). PRZYKŁADOWYMI ODPADAMI WYKORZYSTYWANYMI W PROCESIE PRODUKCYJNYM MOGĄ BYĆ:

 • foliowe worki jednorazowego użytku oraz reklamówki,
 • opakowania środków czystości oraz kosmetyków,
 • części opakowań produktów spożywczych,
 • części urządzeń gospodarstwa domowego,
 • części techniki radiowo – telewizyjnej,
 • części zabawek dla dzieci,
 • części techniki komputerowo – biurowej,
 • plastikowe pojemniki, kontenery, części rur oraz izolacji przewodów,
 • części tkanin przemysłowych
 • części przemysłu samochodowego (np. zderzaki, deski rozdzielcze, obudowy akumulatorów).

PRODUKTEM FINALNYM PROCESU KATALITYCZNEJ TRANSFORMACJI ZACHODZĄCEJ W INSTALACJI JESTPEŁNOWARTOŚCIOWY OLEJ OPAŁOWY, ZNAJDUJĄCY SZEROKIEZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE, SŁUŻY JAKO PALIWO DO PIECY STOSOWANYCH W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH JAK RÓWNIEŻ MOŻE BYĆ TRAKTWANY JAKO PÓŁPRODUKT W DALSZYM PROCESIE RAFINERYJNYM.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O TECHNOLOGI PRZETWARZANIA PLASTIC TO OIL

EKONOMIA PROCESU

DWU-REAKTOROWEJ INSTALACJI

ZUŻYCIE ENERGII:

Roczne zapotrzebowanie wkładu:

2500 ton

Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną:

360 000 kWh

Średnio – roczne zużycie wody dla procesu:

120 m3/rok

Średnie zużycie gazu ziemnego na godzinę:

40 m3/h

 

WYDAJNOŚĆ:

Przy utrzymaniu norm i jakości wkładu wydajność procesu (liczona jako stosunek masy wkładu do masy produktu końcowego) utrzymana jest na

poziomie 52%-64%

Produkcja komponentu KTS-F

250 – 295 l/h

Produkcja Oleju Opałowego

180 – 200 l/h

Z PRZEPROWADZONYCH PRZEZ RENOMOWANE LABORATORIA SZCZEGÓŁOWYCH ANALIZ PRODUKTU FINALNEGO WYNIKA, IŻ:

 • Nie zawiera on azotu, siarki, chloru – jest wartościowym produktem dla wielu gałęzi przemysłu,
 • Składa się z węglowodorów o stosunkowo dużej ilości grup metylowych (-CH2-) co świadczy o wysokiej sprawności procesu depolimeryzacji,
 • Nie zawiera znaczących ilości związków aromatycznych (brak benzenu), nie zawiera związków zawierających grupy karbonylowe i alkoholowe, nie stwierdzono obecności wiązań potrójnych oraz sprzężonych wiązań podwójnych,
 • Poszczególne frakcje węglowodorowe o różnych temperaturach wrzenia można rozdzielić z produktu finalnego drogę destylacji.

SUROWCAMI DO TEGO PROCESU SĄ GŁÓWNIE POLIOLEFINY, TAKIE JAK: POLIETYLEN (PE) I POLIPROPYLEN (PP). POD WZGLĘDEM CHEMICZNYM SĄ TO ODPADY Z GRUPY POLIOLEFIN – SĄ TO POLIMERY ZAWIERAJĄCE TYLKO WĘGIEL I WODÓR, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ DŁUGIE ŁAŃCUCHY WĘGLOWE:

POLIETYLEN (-CH2-CH2-)N – SYMBOL PRZEMYSŁOWY (PE), W TYM:

 • (high density PE) – o dużej gęstości (HDPE), kod numeryczny 02
 • (low density PE) – o niskiej gęstości (LDPE), kod numeryczny 04
 • (linear low density PE) – liniowy o niskiej gęstości (LLDPE).

POLIPROPYLEN (-CH2-CH(CH3)-)N – SYMBOL PRZEMYSŁOWY (PP), KOD NUMERYCZNY 05

 • ataktyczny
 • izotaktyczny
 • syndiotaktyczny.

PROCES PRZETWARZANIA ODPADÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH ZACHODZI POPRZEZ TRANSFORMACJĘ KATALITYCZNĄ WSADU. TRANSFORMACJA TA ZACHODZĄCA WEWNĄTRZ INSTALACJI POWODUJE, ŻE: POD WPŁYWEM TEMPERATURY, BEZ UDZIAŁU POWIETRZA (BRAK SPALANIA), W WARUNKACH CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO, NASTĘPUJE ROZPAD TWORZYW SZTUCZNYCH (DEPOLIMERYZACJA), W WYNIKU KTÓREGO OTRZYMUJEMY PRODUKT O NOWYCH WŁAŚCIWOŚCIACH UŻYTKOWYCH.

RUBBER TO FUEL TECHNOLOGY

recyclin_icon3

Technologia ECO OIL – Rubber to Fuel Technology® została stworzona na skutek rosnącego zapotrzebowania na ekologiczne technologie przetwarzania zużytych opon, które stanowią ogromny problem dla środowiska naturalnego.

recyclin_icon3

Dzięki ECO OIL – Rubber to Fuel Technology® jesteśmy w stanie w spoób ekologiczny oraz ekonomiczny dla inwestora przetwarzać w całości zużyte opony na komponent paliw płynnych o nazwie „Frakcja olejowa uśredniona“ w ilościach przemyslowych.

recyclin_icon3

Oferowana przez firmę ECO OIL Instalacja do przetwarzania odpadów gumowych na komponenty paliw płynnych przetwarza 2 200 ton wsadu rocznie. W wyniku procesu pirolizy podstawowa instalacja wytwarza ponad 900 ton oleju uśrednionego, 312 ton gazu pokrakingowego, 460 ton kalorycznej sadzy oraz 154 tony kordu metalowego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O TECHNOLOGI PRZETWARZANIA PLASTIC TO OIL

EKONOMIA PROCESU

DWU-REAKTOROWEJ INSTALACJI

ZUŻYCIE ENERGII:

Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną:

200 000 kWh

Średnio – roczne zużycie wody dla procesu:

80 m3/rok

Średnie zużycie gazu ziemnego na godzinę:

20 m3/h

WYDAJNOŚĆ:

Roczne przetworzenie wkładu:

4400 ton/rok

Produkcja komponentu KTS-F (42,8%):

1800 ton/rok

Produkcja sadzy(28,5%):

950 ton/rok

Odzysk kordu metalowego(14,8%):

300 ton/rok

PRODUKT FINALNY PROCESU:

Frakcja olejowa posiada wysoką wartość kaloryczną i może być wykorzystana w celach energetycznych. Olej ten proponujemy magazynować w naziemnym zbiorniku o poj. 50 m3. Zbiornik taki dostarczamy wraz z instalacją.


Frakcja gazowa jest w całości zawracana do palników reaktora i wykorzystywana do podtrzymywania procesu pirolizy.


Sadzę magazynujemy w workach typu big – bag i ekspediowana poza teren instalacji. Może być wykorzystana jako wypełniacz w produkcji gumy (np. dla nowych opon) lub jako surowiec do produkcji węgli aktywnych. Istnieje duże zapotrzebowanie rynkowe na ten produkt


Kord metalowy stanowi odpad technologiczny – złom stalowy jest ekspediowany do odbiorców celem przetopu.

ECO OIL sp. z o.o. posiada prawa oraz kompetencje do projektowania i sprzedaży instalacji do termokatalitycznego przetwarzania zużytej gumy w tym opon samochodowych na pełnowartościowe paliwa, jakim są:

 • szeroka frakcja olejowo-benzynowa: węglowodory C4 – C30
 • frakcja gazowa: węglowodory C2 – C4

Obecnie zużyte opony (w postaci rozdrobnionej)są wykorzystywane jako paliwo alternatywne, pozostaje jednak kord metalowy z resztkami opon, które nadal stanowią odpad, który musi być składowany. Oferowana instalacja wykorzystuje odpad w całości, z wytworzeniem paliwa ciekłego i gazowego oraz sadzy. Metalowy kord jest łatwy do odzysku jako złom. Odpadowe (zużyte) opony stanowią odpad inny niż niebezpieczny, ale instalacja ich odzysku polegająca na termicznym ich przekształcaniu, zalicza się do instalacji zgodnie z ustawą o ochronie środowiska.

OPIS TECHNOLOGII

Nasza firma opracowała metode recyklingu w której bez specjalnego przygotowania oraz bez przecinania, opony ładowane są do reaktora, gdzie przebiega katalityczny kraking opon w temperaturze ok. 430oC. Z uwagi na to, iż reakcja rozkładu jest ednotermiczna, w pierwszej fazie procesu konieczne jest intensywne podgrzanie reaktora do osiągnięcia temperatury ok. 180oC, w której rozpoczyna się proces pirolizy. Reaktor zawiera katalizator, a jego komora jest obracana w celu uzyskania równomiernego rozkładu temperatury i uniknięcia osadzania się pyłów na jego dnie.

Otrzymane węglowodory i inne produkty krakingu, są kierowane do zbiornika pośredniego, a następnie na układ kondensacji. W układzie tym w pierwszej kolejności wydzielają się najcięższe frakcje, które stanowią olej ciężki i kierowane są do zbiornika oleju ciężkiego.

Nieskroplone frakcje są kierowane na drugi układ kondensacji, gdzie cięższe frakcje stanowią olej lekki, a lżejsze stanowią frakcje benzynową . Frakcja olejowa, po oddzieleniu wody i filtracji od zanieczyszczeń stałych – jest kierowana do zbiornika oleju lekkiego (typu Diesel). Lżejsza frakcja jest kierowana do separatora wody, filtrację , a następnie do zbiornika frakcji olejów najlżejszych – benzyn rozpuszczalnikowych. Instalacje ze względu na popyt można wyposażyć w podział jak i mieszalnik tych dwu ostatnich frakcji. Nieskroplona frakcja gazowa jest zawracana do zasilania reaktora katalitycznych celem podtrzymania reakcji pirolizy.

CHARAKTERYSTYKA WSADU PRZEZNACZONEGO DO ODZYSKU.

Odpad poddawany procesowi odzysku to odpad z grupy 16 , podgrupa 16 01 – tj. – zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy, odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08), odpad o kodzie 16 01 03 – zużyte opony ora odpad 19 12 04 – odpady plastikowe i gumowe.

Zużyte opony składają się z następujących części:

 • bieżnik
 • osnowa
 • opasanie
 • stopka
 • Zasadniczym składnikiem gumy są łańcuchowe cząsteczki zawierające od 2 tysięcy do 30 tysięcy jednostek monomeru tj. izoprenu, butadienu, chloroprenu. Własności gumy zależą od wyjściowych monomerów czy ich izomerów.

Instalacja nasza prowadzi odzysk odpadu w postaci zużytych opon, o kodzie 16 01 03 oraz 19 12 04, wg metody odzysku R3 tj. Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki.

SPRZEDAŻ PALIW

Dodatkową działalnością przedsiębiorstwa ECO OIL jest produkcja i sprzedaż komponentów paliw płynnych uzyskanych dzięki wykorzystaniu instalacji opartej na ECO OIL – Plastic to Oil Technology oraz ECO OIL – Rubber to Oil Technology. Produktami finalnymi są : bardzo popularny i wykorzystywany w przemysle olej opałowy, uśredniona frakcja olejowa oraz szeroka frakcja paliwowa KTS-F. Produkty te spełniają wszystkie polskie normy jakości.

POBIERZ CENNIK PALIW

KONTAKT

DZIAŁ SPRZEDAŻY INSTALACJI

PIOTR ŁODZIŃSKI

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu

lodzinski@ecooiltechnology.com

+48 600 080 800

DZIAŁ SPRZEDAŻY PALIW (OLEJ OPŁAOWY, KTSF)

MICHAŁ MISINSKI

Dyrektor ds. Rozwoju

misinski@ecooiltechnology.com

+48 691 150 156